ติดต่อเรา

ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา

0-2143-9770

- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์

0-2143-0401-04

- ฝ่ายควบคุม

0-2143-0398-0400

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก

0-2143-9768

- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์

0-2143-0391-93

- ฝ่ายควบคุม

0-2143-0387-89

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา

0-2143-9767

- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์

0-2143-0380-82

- ฝ่ายควบคุม

0-2143-0377-78

กองกฎหมายและคดี

0-2143-9762-63

- ส่วนกฎหมาย

0-2143-0363, 0-2143-0354

- ส่วนคดี

0-2143-0359-61

- ส่วนบังคับคดี

0-2143-0359-61

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

0-2141-3420-22

กองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

0-2143-9772-73

- ฝ่ายเผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

0-2143-0411-13

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์

0-2143-0407-10

- ฝ่ายบริหารทั่วไป

0-2143-0406

สำนักงานเลขานุการกรม

0-2143-9774

- เลขานุการกรม

0-2143-0415

- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

0-2143-0424-25

- ฝ่ายการคลัง

0-2143-0416-18

- ฝ่ายพัสดุ

0-2143-0419-20

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

0-2143-9776 , 0-2143-0434-36

กลุ่มตรวจสอบภายใน

0-2143-0437

สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค

0-2143-9765-66

- ฝ่ายวิชาการ วางแผนและติดตามประเมินผล

0-2141-3430

- ฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน

0-2143-0372-73

- งานด้านต่างประเทศ

0-2141-3437

- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2143-9775 , 0-2143-0429-31

ติดต่อสอบถาม

Captcha
ติดต่อขอคำปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ได้ที่ Call Center 1166 หรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคได้ที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สผพ. 02-143-0440
ภายในวันและเวลาราชการ ( วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. )